Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

ALGEMENE VOORWAARDEN

WELKOM OP AHAVA.BE 

1. Definities
  • Simage – de verkoper. De vennootschap SIM BVBA – Haachtsesteenweg 378, 1910 Kampenhout – T: 32 (0) 16 65 90 82 –
    BE 0 459 263 722 – Exclusief verdeler voor AHAVA BeLux – info@ahava.be
  • Koper – elke natuurlijke en/of rechtspersoon die beroep doet op de diensten van Simage.
  • Overeenkomst – elke dienstverlening en verkoopovereenkomst tussen Simage en de koper
  • Product(en) – alle door Simage ontwikkelde producten, gekend onder de benaming AHAVA en zoals deze terug te vinden zijn op de website van AHAVA
2. Algemeen

a.      De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Simage en koper, alsook op de overeenkomsten tussen Simage en koper, tenzij hier schriftelijk is van afgeweken. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en worden weergegeven op de website van Simage.

b.      Elke bestelling bij Simage en/of levering bij de koper, betekent de kennisname en aanvaarding door de koper van deze algemene voorwaarden. Simage behoudt zich het recht om de inhoud op deze site en de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zonder voorafgaande kennisgeving.

c.      De algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op deze site. Deze voorwaarden zijn op de huidige website toegankelijk voor de koper op het moment dat deze een bestelling doet.

d.      Simage aanvaardt geen aansprakelijkheid:

                                                    i.     In geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie;

                                                   ii.     Voor welke schade dan ook voorkomend uit onwetmatige inbraak op de site door een derde waardoor de op de site beschikbare
informatie is gewijzigd;

                                                  iii.     En meer in het algemeen voor alle schade – direct of indirect – ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site
en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

3. Gegevensbeheer

a.      Van zodra de koper een bestelling plaatst bij Simage, dan worden diens gegevens opgenomen in het klantenbestand van Simage tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt. Deze gegevens zijn bestemd voor intern gebruik voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en om de koper op de hoogte te brengen van eventuele nieuwigheden en promoties. De koper heeft het recht om deze gegevens in te kijken en eventuele verbetering ervan aan te vragen.

b.      Alle persoonsgegevens die door Simage worden verworven zijn het voorwerp van de Belgische wetten, meer bepaald de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

c.      Simage respecteert de privacy van de gebruikers van deze site.

4. Leveringsvoorwaarden

a.      Alle leveringen van producten van Simage vinden plaats zolang de voorraad strekt. Indien de producten niet voorradig zijn of niet meer leverbaar zijn, zal Simage de koper hiervan op de hoogte stellen uiterlijk één week na plaatsing van de bestelling.

b.      Bestellingen worden verzonden binnen 1 werkdag, tenzij er door geval van overmacht vertraging opgelopen wordt. De aangegeven levertermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Geen enkele vertraging in de uitvoering en/of levering door toeval of overmacht kan de aansprakelijkheid van Simage in gedrang brengen, noch kan dit aanleiding geven tot schadevergoedingen, boetes of ontbinding van de overeenkomt ten laste van Simage.

c.      Thuisbezorging/levering wordt uitgevoerd door transportbedrijf GLS. Voor zendingen tot € 50, wordt € 7,99 aan verzendkosten aangerekend. Voor bestellingen boven € 50 wordt de bestelling gratis verzonden. Aan de leveringsplicht van Simage is, behoudens tegenbewijs, voldaan van zodra de bestelde producten aan de koper zijn aangeboden. Het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, geldt tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

d.      Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de gekochte producten, in het bijzonder de risico’s van het vervoer zelfs indien dit tot door de zorgen van Simage of in opdracht van Simage geschiedt.

e.      De producten worden geleverd in België en Luxemburg, op het adres naar keuze van de koper zoals de koper deze heeft aangegeven toen hij/zij de bestelling plaatste. Het aanleveren van de juiste gegevens is de verantwoordelijkheid van de koper zodat Simage de bestelling naar behoren kan afhandelen. De bestelde producten worden bij voorkeur in één zending naar u verzonden. Dit om onnodige port- en verpakkingskosten te voorkomen.

5. Verkoopprijzen

a.      De verkoopprijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke en/of overheidsmaatregelen dit noodzakelijk maken of indien de derden van wie Simage afhankelijk is voor de productie van de producten in de tussentijd prijsverhogingen doorvoeren.

b.      Alle verkoopprijzen op de site van Simage zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Eventuele gevolgen van dergelijke druk- en zetfouten kunnen geenszins de aansprakelijkheid van Simage in het gedrang brengen.

c.      BTW en andere mogelijke -directe en indirecte – belastingen zijn steeds ten laste voor de koper

d.      Alle genoemde verkoopprijzen zijn inclusief BTW, exclusief eventuele overeengekomen kortingen

e.      Producten worden verzonden door Simage onder voorbehoud dat het bedrag op de rekening van Simage staat

6. Herroepingsrecht/Retour/Klachten

a.      De koper heeft de mogelijkheid om Simage te informeren over zijn wens de producten te retourneren binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de producten en na overleg met Simage. Na ontvangst van de retourproducten door Simage, ontvangt de koper binnen 30 dagen zijn/haar geld terug.

b.      Gebruikte artikelen kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Verzegelde producten die na levering geopend zijn, kunnen niet teruggezonden worden om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne.

c.      De producten, voorzien van een vervaldatum, worden na het verstrijken van deze vervaldatum nooit teruggenomen, zonder dat de koper ook enig recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst kan doen gelden.

d.      Reclamering ter zake van gebreken in de geleverde producten dienen door de koper schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen of bij niet-zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken konden worden geconstateerd.

e.      Vorderingen en verweringen, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren na verloop van één jaar na ontvangst van de koper. Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst dan is Simage ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het geleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

7. Betalingsvoorwaarden

a.      De eigendomsoverdracht van de geleverde producten geschiedt slechts na de volledige betaling door de koper

b.      Producten worden enkel verzonden wanneer het bedrag op de rekening van Simage staat

c.      Simage behoudt het recht om bestellingen te annuleren van kopers met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt. Simage is hiermee niet gebonden aan enige vorm van schadevergoeding.

8. Aanbiedingen

a.      Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van bestelde artikelen.

b.      Aanbiedingen van Simage gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

c.      Simage kan niet gebonden worden door een aanbieding indien de koper wist of had dienen te weten dat de aanbieding, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

9. Afbeeldingen en specificaties

a.      Alle afbeeldingen (onder meer foto’s, video’s, etc) alsook alle gegevens betreffende gewichten, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc op de site gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

b.      In overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot auteursrechten op literaire en artistieke werken of andere vergelijkbare rechten is de onderhavige website met alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo’s etc die zich op de onderhavige site bevinden, alsmede de compilatie ervan, het exclusieve eigendom van Simage of haar leveranciers waarbij aan laatstgenoemden geen enkele licentie of recht is toegekend dan het recht de site te raadplegen.

c.      De reproductie of het gebruik van alle onderdelen van de site of een gedeelte van deze onderdelen is enkel toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik en gebruik in de privésfeer. Het reproduceren of gebruiken van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als vervalsing en wordt bestraft krachtens het intellectueel eigendomsrecht, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Simage.

10. Overmacht

a.      Simage kan niet aansprakelijk gesteld worden indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht:

                                                    i.     Onvoorziene omstandigheden

                                                   ii.     Mobilisatie

                                                  iii.     Oorlog

                                                  iv.     Oorlogsdreiging

                                                   v.     Quota of andere regeringsmaatregelen

                                                  vi.     Staking

                                                vii.     Verkeersopstopping

                                               viii.     Brand

                                                  ix.     Vorst

                                                   x.     Epidemieën

                                                  xi.     Verstoringen van het verkeer

                                                xii.     Gebreken in hulp- of transportmiddelen

                                               xiii.     Demonstraties

                                               xiv.     Elektriciteits-, computer- en netwerkpannes

                                                xv.     Vertraging/verzuim/nalatigheid door derden van wie Simage afhankelijk is om naar behoren haar verplichtingen ten aanzien van de koper te voldoen

b.      Simage behoudt zich in geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval moet Simage een boete en/of schadevergoeding betalen. 

11. Toepasselijk recht

a.     
Op het onderhavige contract is de Belgische
wetgeving van toepassing. Het onderhavige contract is opgesteld in het
Nederlands. Als er sprake is van een geschil, zullen alleen de rechtbanken van
het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd zijn. Partijen verbinden zich
er wel toe om steeds te trachten elk mogelijk geschil in onderling overleg op
te lossen.